ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(a https://www.indivizo.com/és a https://app.indivizo.com webcímen elérhető alkalmazás használatával kapcsolatosan)

Adatkezelő

A https://www.indivizo.com/ és a https://app.indivizo.com webcímen elérhető alkalmazás (együttesen: „Honlap”) használata során megadott személyes adatokat az Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-177435; honlap: https://www.indivizo.com/; e-mail: hello@indivizo.com) („Indivizo”) és (mint az álláspályázat kiírója) a Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszám: 01-10-044542, levelezési cím: 1382 Budapest, Postafiók: 12.; e-mail: toborzas@provident.hu; honlap: www.provident.hu és www. providentonline.hu; telefonszám: 06 80 60 60 60) ("Provident") kezeli az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) valamint az egyéb hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

A Provident adatvédelmi tisztviselője: dr. Pakai Éva (provident@provident.hu).

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglalt önkéntes hozzájárulás. Amennyiben az álláskereső a Karrier oldalon a regisztráció során (az adatkezelés hozzájárulása érdekében bejelölt check-box kitöltése által) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a a video interjú anyagát az Indivizo és a Provident munkaerő-keresés és kiválasztás céljából kezelje.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok: az álláskereső neve, e-mail címe, a videó felvétel (amely a betöltendő munkakörtől függően tartalmazhat a kérdésekre adott válaszok alapján személyazonosító adatokat; iskolai végzettséggel, nyelvtudással és szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatokat).

Személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat) a Provident csak az álláskereső kifejezett hozzájárulásával [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a.) pont] kezel a célhoz kötöttség figyelembe vételével, továbbá akkor, ha az álláskereső által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során ez szükséges (pl. megváltozott munkaképesség igazolása). A Provident az előzőekben említett jogalapokon nyugvó adatkezelésen kívül tudomására hozott, az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő különleges adatokat törli.

Az adatkezelés időtartama

A Provident a videóinterjú anyagához és egyéb, az álláskereső által az Indivizo szolgáltatásának igénybevételekor rendelkezésre bocsátott adathoz a https://provident.terminal.lensa.hu/s/karrier-oldal honlapon történő regisztrációtól számított 3 hónapig (illetve a hozzájárulás visszavonásáig) fér hozzá. Az álláskereső által feltöltött videóhoz a Provident mint adatkezelő részéről az erre kijelölt, az adatkezelési cél megvalósulása szempontjából hatáskörrel rendelkező HR munkatársak jogosultak hozzáférni.

A személyes adatok továbbításának címzettje:

A regisztrációval érintett személyes adatokat a Provident nem adja át harmadik személy részére. A rögzített adatokhoz, illetve a video interjú anyagához a Provident mint adatkezelő részéről az erre kijelölt, az adatkezelési cél megvalósulása szempontjából hatáskörrel rendelkező munkavállalók jogosultak hozzáférni ( Provident részéről a HR munkatársak, a pozíciót meghirdető közvetlen vezető).

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Provident az álláskeresőt a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az adatok kezeléséről.
Az álláskereső bármikor kérheti a rögzített személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatkezelési célokhoz kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja az álláskereső hozzájárulása, az álláskereső jogosult bármikor indokolás nélkül visszavonni a hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az álláskeresőtől származik, a Provident kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az álláskereső a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a Providenthez. A Provident a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Provident a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az álláskeresőt. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Provident által megtett intézkedést, vagy az álláskereső által kért tájékoztatást. Amennyiben a Provident a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az álláskereső jogorvoslati lehetőségeit.
A Provident a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Jogorvoslat

Az álláskereső jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Provident a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az álláskereső adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Provident az álláskereső ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az álláskeresőt tájékoztatja.
Az álláskeresők panaszaikat jelezhetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az álláskereső jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Provident az álláskeresőt kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.
Az álláskereső panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Adatbiztonság

Az álláskereső személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Provident gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően, a Provident az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat megadásával, illetve a videóinterjú álláskereső általi teljesítésével a Provident nem vállal kötelezettséget arra, hogy álláslehetőséget biztosít az álláskereső számára.