ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő A Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszám: 01-10-044542, levelezési cím: 1382 Budapest, Postafiók: 12.; e-mail: toborzas@provident.hu; honlap: www.provident.hu; www.providentonline.hu; telefonszám: 06 80 60 60 60) ("Provident") a kezelésében lévő https://karrier.provident.hu/ karrier oldalon ("Karrier oldal") megadott személyes adato(ka)t az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) valamint az egyéb hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A Provident adatvédelmi tisztviselője: dr. Pakai Éva (provident@provident.hu).

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglalt önkéntes hozzájárulás. Amennyiben az álláskereső a Karrier oldalon a regisztráció során rögzíti személyes adatát, úgy ezzel (az adatkezelés hozzájárulása érdekében bejelölt check-box kitöltése által) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Provident munkaerő-keresés és kiválasztás céljából kezelje. Amennyiben az álláskereső pályázata alapján felvételre kerül a Provident a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontjában megjelölt jogalap alapján kezeli a munkaviszony alatt az önéletrajzot (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés).

Amennyiben az álláskereső pályázata elutasításra kerül, de az álláskereső hozzájárulását adta a regisztráció során megadott adatok további kezeléséhez, úgy abban az esetben az adatkezelés jogalapja az álláskereső hozzájárulása, az adatkezelés célja pedig munkaerő-keresés és kiválasztás.

Kezelt adatok köre

A regisztráció során rögzített adatok: személyazonosító adatok (név; anyja neve; születési hely és idő); elérhetőségek (lakhely; e-mail cím; telefonszám); iskolai végzettséggel, nyelvtudással és szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok; önéletrajz és az abban megjelölt személyes adatok.

Személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat) a Provident csak az álláskereső kifejezett hozzájárulásával [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a.) pont] kezel a célhoz kötöttség figyelembe vételével, továbbá akkor, ha az álláskereső által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során ez szükséges (pl. megváltozott munkaképesség igazolása). A Provident az előzőekben említett jogalapokon nyugvó adatkezelésen kívül tudomására hozott, az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő különleges adatokat törli.

Adatkezelés időtartama

A Provident a regisztráció során rögzített személyes adatokat visszavonásig, de legkésőbb a jelentkezés elbírálásától számított 3 hónapig tárolja.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezés során hozzájárulását adta ahhoz, hogy az adott munkakörre történő jelentkezésének elutasítása esetén a Provident a regisztráció során megadott adatokat tárolja, úgy abban az esetben a Provident a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a regisztrációtól számított 1 évig (illetve az álláskereső hozzájárulásának visszavonásáig) kezeli.

A személyes adatok továbbításának címzettje:

A regisztrációval érintett személyes adatokat a Provident nem adja át harmadik személy részére.

A rögzített adatokhoz, illetve feltöltött dokumentumokhoz a Provident mint adatkezelő részéről az erre kijelölt, az adatkezelési cél megvalósulása szempontjából hatáskörrel rendelkező munkavállalók jogosultak hozzáférni (HR munkatársak, a pozíciót meghirdető közvetlen vezető).

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A Provident az álláskeresőt a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az adatok kezeléséről.

Az álláskereső bármikor kérheti a rögzített személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatkezelési célokhoz kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja az álláskereső hozzájárulása, az álláskereső jogosult bármikor indokolás nélkül visszavonni a hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az álláskeresőtől származik, a Provident kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az álláskereső jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a Providenthez. A Provident a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Provident a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az álláskeresőt. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Provident által megtett intézkedést, vagy az álláskereső által kért tájékoztatást. Amennyiben a Provident a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az álláskereső jogorvoslati lehetőségeit.

A Provident a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Jogorvoslat

Az álláskereső a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Provident a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az álláskereső adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Provident az álláskereső ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az álláskereső tájékoztatja.

Az álláskeresők panaszaikat jelezhetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az álláskereső jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Provident az álláskeresőt kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

Az álláskereső panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Adatbiztonság

Az álláskereső személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Provident gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően, a Provident az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat megadásával a Provident nem vállal kötelezettséget arra, hogy álláslehetőséget biztosít.